نمایش دادن همه 13 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته 5 شیار سایز 26 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 26 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 25 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 25 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 24 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 24 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 22 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 22 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 20 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 20 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 18 طول کوتاه بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 18 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 26 طول بلند بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 26 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 25 طول بلند بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 25 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 24 طول بلند بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 24 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 22 طول بلند بوش

    مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 26 میلی متر و

مته 5 شیار سایز 20 طول بلند بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 20 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز طول بلند 18 بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 18 میلی متر و به طول

مته 5 شیار سایز 16 طول بلند بوش

مته پنج شیار با رابط انتهایی SDS MAX از برند بوش BOSCH در قطر 16 میلی متر و به طول