نمایش دادن همه 26 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38063 ریجید

وزن: 2.767 کیلوگرم
قطر لوله: 12 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38058 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 10 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38053 ریجید

وزن: 0.76 کیلوگرم
قطر لوله: 6 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38048 ریجید

وزن: 2.76 کیلوگرم
قطر لوله: 1/2 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38043 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 3/8 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38038 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 5/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38033 ریجید

وزن: 0.76 کیلوگرم
قطر لوله: 1/4 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38028 ریجید

وزن: 0.78 کیلوگرم
قطر لوله: 16/3 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36127 ریجید

وزن: 2.45 کیلوگرم
قطر لوله: 12 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36102 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 10 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36112 ریجید

وزن: 0.68 کیلوگرم
قطر لوله: 6 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36132 ریجید

وزن: 2.45 کیلوگرم
قطر لوله: 1/2 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36097 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 3/8 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36092 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 5/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36122 ریجید

وزن: 0.86 کیلوگرم
قطر لوله: 1/4 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36117 ریجید

وزن: 0.86 کیلوگرم
قطر لوله: 3/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36967 ریجید

وزن: 3.13 کیلوگرم
قطر لوله: 18 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36957 ریجید

وزن: 2.86 کیلوگرم
قطر لوله: 15 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36952 ریجید

وزن: 2.86 کیلوگرم
قطر لوله: 14 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36947 ریجید

وزن: 1.81 کیلوگرم
قطر لوله: 12 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36942 ریجید

وزن: 1.81 کیلوگرم
قطر لوله: 10 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36972 ریجید

سایز: "3/4 اینچ
وزن: 3.13 کیلوگرم
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36962 ریجید

سایز: "5/8 اینچ
وزن: 2.86 کیلوگرم
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن مدل 35180R ریجید

سایز: "3/4 اینچ
وزن: 6.25 کیلوگرم
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن مدل 35175 ریجید

سایز: "3/4 اینچ
وزن: 6.25 کیلوگرم
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن مدل 35170 ریجید

سایز: "3 اینچ
وزن: 3.25 کیلوگرم
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا