نمایش 1–32 از 34 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7320 انرپک

وزن: 5.1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 6.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7310 انرپک

وزن: 2.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7306 انرپک

وزن: 1.7 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7250C انرپک

وزن: 7 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 15 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7220 انرپک

وزن: 2.9 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 6.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7210B انرپک

وزن: 1.8 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7210 انرپک

وزن: 1.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7206Q انرپک

وزن: 1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7206C انرپک

وزن: 1.1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7206B انرپک

وزن: 1.3 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7206 انرپک

وزن: 1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7203B انرپک

وزن: 1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 0.9 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HC7203 انرپک

وزن: 0.8 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 0.9 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HB7206QB انرپک

وزن: 1.1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HB7206 انرپک

وزن: 1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HA7210 انرپک

وزن: 1.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HA7206B انرپک

وزن: 1.1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل HA7206 انرپک

وزن: 1 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7350 انرپک

وزن: 11.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 15 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7330 انرپک

وزن: 7.3 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 9.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7320 انرپک

وزن: 4.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 6.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7310 انرپک

وزن: 2.4 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7306 انرپک

وزن: 1.6 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7250 انرپک

وزن: 7 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 15 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7230 انرپک

وزن: 4.5 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 9.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7220 انرپک

وزن: 2.8 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 6.1 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7210 انرپک

وزن: 1.4 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 3 متر

شیلنگ هیدرولیک مدل H7206 انرپک

وزن: 0.9 کیلوگرم
ضریب ایمنی : 1.4
فشار کاری: 700 بار
طول شیلنگ: 1.8 متر