نمایش 1–32 از 59 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

سیلندر یکطرفه لقمه ای برگشت فنر مدل RCS502 انرپک

تناژ: 45 تن
وزن: 10 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 60 میلیمتر

سیلندر یکطرفه لقمه ای برگشت فنر مدل RCS302 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 6.8 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 62 میلیمتر

سیلندر یکطرفه لقمه ای برگشت فنر مدل RCS201 انرپک

تناژ: 20 تن
وزن: 5 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 45 میلیمتر

سیلندر یکطرفه لقمه ای برگشت فنر مدل RCS101 انرپک

تناژ: 10 تن
وزن: 2.7 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 38 میلیمتر

سیلندر یکطرفه لقمه ای برگشت فنر مدل RCS1002 انرپک

تناژ: 90 تن
وزن: 20.7 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 57 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH606 انرپک

تناژ: 60 تن
وزن: 35.4 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 153 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH603 انرپک

تناژ: 60 تن
وزن: 28.1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 76 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH306 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 21.8 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 155 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH302 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 10.9 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 64 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH206 انرپک

تناژ: 20 تن
وزن: 14.1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 155 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH202 انرپک

تناژ: 20 تن
وزن: 7.7 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 49 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH123 انرپک

تناژ: 13 تن
وزن: 4.4 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 76 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH1211 انرپک

تناژ: 13 تن
وزن: 2.8 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 42 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH121 انرپک

تناژ: 13 تن
وزن: 2.8 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 42 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH120 انرپک

تناژ: 13 تن
وزن: 1.5 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 8 میلیمتر

سیلندر یکطرفه توخالی برگشت فنر مدل RCH1003 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 63 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 76 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM750 انرپک

تناژ: 75 تن
وزن: 11.3 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 16 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM500 انرپک

تناژ: 45 تن
وزن: 6.8 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 16 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM50 انرپک

تناژ: 5 تن
وزن: 1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 6 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM300 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 4.5 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 13 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM200 انرپک

تناژ: 20 تن
وزن: 3.1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 11 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM1500 انرپک

تناژ: 150 تن
وزن: 26.3 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 16 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM1000 انرپک

تناژ: 90 تن
وزن: 14.5 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 16 میلیمتر

سیلندر یکطرفه تخت برگشت فنر مدل RSM100 انرپک

تناژ: 10 تن
وزن: 1.4 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 11 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC756 انرپک

تناژ: 75 تن
وزن: 29.5 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 156 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC7513 انرپک

تناژ: 75 تن
وزن: 59 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 333 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC55 انرپک

تناژ: 5 تن
وزن: 1.9 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 127 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC506 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 23.1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 159 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC504 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 19.1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 101 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC502 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 15 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 51 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC5013 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 37.6 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 337 میلیمتر

سیلندر یکطرفه برگشت فنر مدل RC50 انرپک

تناژ: 5 تن
وزن: 1 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 16 میلیمتر