نمایش دادن همه 22 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH606 انرپک

تناژ: 60 تن
وزن: 35 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 166 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH603 انرپک

تناژ: 60 تن
وزن: 28 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 89 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH6010 انرپک

تناژ: 60 تن
وزن: 45 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 257 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH307 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 21 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 178 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH3010 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 27 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 258 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH1508 انرپک

تناژ: 145 تن
وزن: 111 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 203 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH1006 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 79 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 153 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH1003 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 61 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 76 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH10010 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 106 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 257 میلیمتر

سیلندر دوطرفه توخالی مدل RRH1001 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 33 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 38 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 75 تن مدل RR756 انرپک

تناژ: 75 تن
وزن: 41 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 156 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 75 تن مدل RR7513 انرپک

تناژ: 75 تن
وزن: 68 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 333 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 50 تن مدل RR506 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 30 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 156 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 50 تن مدل RR5020 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 68 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 511 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 50 تن مدل RR5013 انرپک

تناژ: 50 تن
وزن: 52 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 334 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 30 تن مدل RR308 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 18 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 209 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 30 تن مدل RR3014 انرپک

تناژ: 30 تن
وزن: 29 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 368 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 10 تن مدل RR1012 انرپک

تناژ: 10 تن
وزن: 14 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 305 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 10 تن مدل RR1010 انرپک

تناژ: 10 تن
وزن: 12 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 254 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 95 تن مدل RR1006 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 61 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 168 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 95 تن مدل RR10018 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 117 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 460 میلیمتر

سیلندر هیدرولیک دوطرفه 95 تن مدل RR10013 انرپک

تناژ: 95 تن
وزن: 93 کیلوگرم
فشار کاری: 700 بار طول کورس: 333 میلیمتر