نمایش 1–32 از 447 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

مته HSS سایز 65 طول 50 گرولن

2,418,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 65 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 64 طول 50 گرولن

2,365,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 64 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 63 طول 50 گرولن

2,310,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 63 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 62 طول 50 گرولن

2,255,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 62 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 61 طول 50 گرولن

2,205,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 61 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 60 طول 50 گرولن

2,080,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 60 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 59 طول 50 گرولن

2,025,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 59 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 58 طول 50 گرولن

1,975,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 58 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 57 طول 50 گرولن

1,930,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 57 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 56 طول 50 گرولن

1,878,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 56 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 55 طول 50 گرولن

1,795,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 55 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 54 طول 50 گرولن

1,755,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 54 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 53 طول 50 گرولن

1,715,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 53 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 52 طول 50 گرولن

1,675,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 52 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 51 طول 50 گرولن

1,640,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 51 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 50 طول 50 گرولن

1,595,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 50 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 49 طول 50 گرولن

1,525,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 49 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 48 طول 50 گرولن

1,475,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 48 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 47 طول 50 گرولن

1,418,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 47 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 46 طول 50 گرولن

1,315,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 46 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 45 طول 50 گرولن

1,258,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 45 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 44 طول 50 گرولن

1,215,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 44 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 43 طول 50 گرولن

1,182,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 43 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 42 طول 50 گرولن

1,148,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 42 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 41 طول 50 گرولن

1,112,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 41 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 39 طول 50 گرولن

1,020,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 39 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 37 طول 50 گرولن

955,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 37 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 36 طول 50 گرولن

905,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 36 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 35 طول 50 گرولن

865,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 35 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 34 طول 50 گرولن

822,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 34 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 33 طول 50 گرولن

788,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 33 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر

مته HSS سایز 32 طول 50 گرولن

752,000 تومان
مته HSS به کد فنی GHL به قطر 32 میلی متر و طول 55 میلی متر که 50 میلی متر