نمایش 1–32 از 270 نتیجه

نمایش امکانات
نمایش 32 64 96

آچار لوله بر 1/4 – 2 اینچ مدل 34572 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 63 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 اینچ مدل 39957 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 110 - 160 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 اینچ مدل 31667 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 100 - 160 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 4 – 6 5/8 اینچ مدل 31662 ریجید

وزن: 2.23 کیلوگرم
قطر لوله: 100 - 170 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 1/2 – 4 اینچ مدل 31657 ریجید

وزن: 1.72 کیلوگرم
قطر لوله: 50 - 110 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 7/8 – 4 1/2 اینچ مدل 31652 ریجید

وزن: 1.72 کیلوگرم
قطر لوله: 48 - 116 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 – 3 اینچ مدل 36592 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 25 - 75 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 2 5/8 اینچ مدل 31642 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 6 - 66 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1 1/4 – 3 1/2 اینچ مدل 36597 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 32 - 90 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 2 اینچ مدل 31647 ریجید

وزن: 0.92 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 63 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 3/8 – 1 اینچ مدل 32078 ریجید

وزن: 0.50 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 25 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/8 – 2 اینچ مدل 66747 ریجید

وزن: 0.50 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 50 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/8 – 1 1/4 اینچ مدل 31637 ریجید

وزن: 0.56 کیلوگرم
قطر لوله: 10 - 40 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله بر 1/4 – 1 5/8 اینچ مدل 31632 ریجید

وزن: 0.56 کیلوگرم
قطر لوله6 - 42 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38063 ریجید

وزن: 2.767 کیلوگرم
قطر لوله: 12 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38058 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 10 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38053 ریجید

وزن: 0.76 کیلوگرم
قطر لوله: 6 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38048 ریجید

وزن: 2.76 کیلوگرم
قطر لوله: 1/2 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38043 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 3/8 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38038 ریجید

وزن: 1.84 کیلوگرم
قطر لوله: 5/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38033 ریجید

وزن: 0.76 کیلوگرم
قطر لوله: 1/4 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 600 مدل 38028 ریجید

وزن: 0.78 کیلوگرم
قطر لوله: 16/3 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36127 ریجید

وزن: 2.45 کیلوگرم
قطر لوله: 12 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36102 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 10 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36112 ریجید

وزن: 0.68 کیلوگرم
قطر لوله: 6 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36132 ریجید

وزن: 2.45 کیلوگرم
قطر لوله: 1/2 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36097 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 3/8 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36092 ریجید

وزن: 1.18 کیلوگرم
قطر لوله: 5/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36122 ریجید

وزن: 0.86 کیلوگرم
قطر لوله: 1/4 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 400 مدل 36117 ریجید

وزن: 0.86 کیلوگرم
قطر لوله: 3/16 اینچ
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36967 ریجید

وزن: 3.13 کیلوگرم
قطر لوله: 18 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا

آچار لوله خم کن سری 300 مدل 36957 ریجید

وزن: 2.86 کیلوگرم
قطر لوله: 15 میلیمتر
برند: ریجید / RIDGID ساخت کشور آمریکا