مشاوره خرید و پشتیبانی

021-63941 و 28424663

فرم کارت به کارت

جهت پرداخت کارت به کارت، ابتدا مبلغ قابل پرداخت را به شماره کارت زیر انتقال داده و رسید واریزی را نزد خود نگاه دارید.
4 رقم آخر کارت خود را وارد کنید
YYYY slash MM slash DD
زمان پرداخت(ضروری)
: